poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Zakaz konkurencji. Czy zawsze należy nam się odszkodowanie od pracodawcy? dobry artykuł

ZAKAZ KONKURENCJI A ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
Przy temacie zatrudnienia co raz częściej możemy się spotkać z tzw. zakazem konkurencji.  Pracodawca w celu zabezpieczenia swoich interesów może zawrzeć z pracownikiem umowę, na mocy której pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.
Dopuszczalność zawierania umów o zakazie konkurencji wynika bezpośrednio z art. 1011 Kodeksu pracy. Powinna być to odrębna umowa sporządzona na piśmie (pod rygorem nieważności), która może być zawarta przy zatrudnianiu pracownika lub w dowolnym czasie w trakcie trwania jego zatrudnienia. Dopuszczalne jest również dołączenie stosownej klauzuli konkurencyjnej w treści umowy o pracę.
Zakaz konkurencji może dotyczyć czasu trwania stosunku pracy jak i czasu po ustaniu stosunku pracy. W tym drugim przypadku chodzi tylko o sytuacje gdy pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna określać okres obowiązywania zakazu (nie może zostać zawarta na czas nieokreślony) oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy (art.1012§3 odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji).  Brak określenia w umowie wysokości odszkodowania nie przesądza o jej nieważności.
Odszkodowanie można wypłacać jednorazowo lub w miesięcznych ratach. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2005 r., II PK 186/2004 (publ. OSNP 2005/24 poz. 391) stwierdził, że obowiązek pracodawcy zapłaty odszkodowania z tytułu powstrzymywania się pracownika od działalności konkurencyjnej powstaje w terminach określonych w klauzuli konkurencyjnej, a jeżeli strony nie określiły terminu wypłaty odszkodowania – w okresach miesięcznych.
Niewywiązywanie się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania co do zasady skutkuje utratą mocy obowiązującej zakazu. Bezpiecznym rozwiązaniem jest powiadomienie pracodawcy na piśmie, że – wobec uchybienia terminu – ustaje zakaz konkurencji oraz że w związku z tym pracownik odmawia przyjęcia odszkodowania.
Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody.
ZAKAZ KONKURENCJI A UMOWY CYWILNOPRAWNE
Musimy pamiętać , iż w/w regulacje Kodeksu pracy dotyczą pracodawcy i pracownika. Nie mają one zastosowania do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.
Kodeks cywilny w przepisach regulujących umowę zlecenia i umowę o dzieło nie zawiera odpowiedniej (na wzór Kodeksu pracy) regulacji dotyczącej zakazu konkurencji – chroniącej interesy zleceniodawcy/ zamawiającego dzieło. Dopuszczalność stosowania umów o zakazie konkurencji na gruncie umów cywilnoprawnych wynika jednak z zasady swobody umów. Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Największy problem dotyczy kwestii odszkodowania za czas obowiązywania zakazu po rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej a więc czy zakaz konkurencji może być nieodpłatny.
Zgodnie z uzasadnieniem  Sądu Najwyższego wyroku z dnia 11 września 2003  (III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167) można przyjąć, iż podobnie do rozwiązań przyjętych w Kodeksie pracy za czas obowiązywania zakazu konkurencji (po rozwiązaniu umowy zlecenia/ umowy o dzieło) należy się stosowne odszkodowanie:
„(…) Nie można bowiem uznać, aby zgodne było z zasadami współżycia społecznego zobowiązanie zleceniobiorcy do niepodejmowania działalności konkurencyjnej (…) po ustaniu umowy, bez jakiegokolwiek ekwiwalentu (…).”
Pamiętajmy jednak, iż konkretne sytuacje (chociaż wydają nam się czasem podobne) zawsze różnią się nieco okolicznościami, stanem faktycznym i stanem prawnym. Warto zatem zawsze dokładnie się zastanowić przed podjęciem jakichkolwiek działań. Obecnie pod pojęciem „zatrudnienie” mieści się wiele różnych sytuacji prawnych.  W zależności od tego czy mamy do czynienia z umową o pracę, umową zlecenia, umową o świadczenie usług, umową o dzieło czy z umową agencyjną musimy się liczyć z odmiennymi regulacjami.
Dnia 4 września 2012 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym zasądził ponad 80 tyś zł kary umownej za złamanie (nieodpłatnego) zakazu konkurencji. Argumentacja pozwanego, iż nie otrzymał odszkodowania na czas trwania zakazu nic nie pomogła. O takim rozstrzygnięciu zadecydowały zapewne specyficzne okoliczności sprawy – obie strony  były  przedsiębiorcami, łączyła ich umowa o świadczenie usług, a zakaz dotyczył działalności świadczonej przez bardzo wąskie grono podmiotów – zatem zasady współżycia społecznego na gruncie tej sprawy mogły być inaczej postrzegane.

Pamiętajcie o swoich prawach! ;-)
Aleksandra Jopek
http://aleksandrajopek.blog.pl/2014/04/01/zakaz-konkurencji/

wtorek, 11 marca 2014

Bardzo ładny gest Warszawskich adwokatów

"Z narastającym niepokojem warszawscy Adwokaci obserwują wydarzenia rozgrywające się na Ukrainie. Jako, że Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa , a w szczególności - mając świadomość , iż okoliczności wymagają podjęcia niezwłocznych działań, powołana została grupa adwokatów deklarujących udzielanie pomocy prawnej Ukraińcom.
Wszystkie osoby , które nadeślą zapytania (także w języku ukraińskim) na adres mailowy adwokaci@ukraincom.pl uzyskują wszechstronną , profesjonalną pomoc.

Przedsięwzięciu patronuje Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adwokat Paweł Rybiński.
Zespół do spraw Komunikacji Społecznej, Wizerunku i Działalności Pro Bono
Okregowej Rady Adwokackiej w Warszawie"


wiadomo o co chodzi.. 


czwartek, 6 marca 2014

Z radcą bezpieczniej

Zakup nieruchomości w postaci mieszkania, domu lub działki, czy też gruntu jest niezwykle ważnym momentem w życiu człowieka. Jest to też spory wydatek, w związku z tym warto, by dokonany wybór był prawidłowy.
A ponieważ z zakupem nieruchomości wiąże się szereg różnych czynności, takich, jak wybór odpowiedniej oferty, zawarcie umowy kupna-sprzedaży, a bardzo często także zaciągnięcie kredytu hipotecznego, który zobowiązani jesteśmy spłacać przez wiele lat.

A każda z tych czynności niestety wiąże się ze sporym ryzykiem finansowym. Same zaś przepisy, które je regulują są bardzo zawiłe i skomplikowane. Dlatego, aby czuć się bezpieczniej i przeprowadzić transakcję w sposób prawidłowy, warto skorzystać z porady radcy prawnego, który jest w końcu w tej dziedzinie specjalistą. Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z porady radca prawny podpowie nam, jak uniknąć ewentualnych problemów oraz kosztów i będzie chronić nasze interesy na każdym etapie zakupu nieruchomości - od wyboru odpowiedniej oferty, aż po otrzymanie kluczy do własnego mieszkania.


Dlatego każdy, kto chciałby uniknąć problemów związanych z zawieraniem umów dotyczących nieruchomości oraz uniknąć niepotrzebnych kosztów, powinien skorzystać z pomocy, a taką oferuje swoim klientom biuro prawne w Warszawie i każdym innym większym mieście, gdzie każdy klient otrzyma fachową pomoc w zakresie zakupów nieruchomości oraz prawne porady w sprawie zawierania umów oraz zaciągania kredytów. Każdy klient jest traktowany indywidualnie i może liczyć na najlepsze porady prawne.

wtorek, 4 marca 2014

Dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata?

Sprawa sądowa i inne problemy natury prawnej, to sytuacje, które mogą się pojawić w życiu każdego z nas. Stając przed koniecznością poradzenia sobie z taką sytuacją, często wychodzimy z założenia, ze nie będzie to większym problemem. Nie zawsze tak jest. Niekiedy nie mamy na tyle doświadczenia i wiedzy, by zgodnie z procedurami prawnymi walczyć o nasze prawa. Wtedy warto poprosić o pomoc dobrego adwokata.

Adwokat to osoba, dla której prawo nie ma żadnych tajemnic. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw natury prawnej i z całą pewnością będzie lepiej walczył o nasze prawa. Warto wspomnieć jeszcze o jednym - w przypadku spraw sądowych, osoba, którą reprezentuje adwokat, jest lepiej postrzegana niż osoba, która sama próbuje walczyć o swoje prawa.


Koszty

Koszty pomocy prawnej oczywiście istnieją, choć trzeba wspomnieć, że w wielu sytuacjach, osoby, które nie mogą zapłacić za usługę adwokata, mogą otrzymać adwokata z urzędu. Jeśli jednak nie możemy otrzymać adwokata z urzędu, warto zdać sobie sprawę z tego, że przy sprawach większej wagi, koszty adwokata zawsze będą dużo mniejsze niż ewentualna przegrana w sporze prawnym, dlatego warto takie koszty ponieść i mieć pewność, że naszą sprawę prowadzi fachowiec.

Dobry adwokat


Decydując się na pomoc adwokata, warto pamiętać o jednym - wybór adwokata ma bardzo duże znaczenie. Owszem, każdy adwokat jest uprawniony do prowadzenia wszelkich spraw natury prawnej, jednak nie we wszystkich mogą mieć na tyle umiejętności i doświadczenia, by sobie świetnie poradzić. Przed wyborem adwokata warto rozeznać się wśród wielu i zdecydować się na najlepszego. Pomoc adwokata w wielu sytuacjach może się opłacać.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Mając problem z zakresu prawa najczęściej szukamy pomocy u członków rodziny. Wiele osób posiada wśród swoich bliskich osoby mające wykształcenie prawnicze, a nawet jeśli takiej osoby nie mamy, to z pewnością wśród znajomych znajdzie się ktoś, kto pomimo braku wykształcenia formalnego posiada bardzo dużą wiedzę na temat prawa.

Oprócz rodziny, w sprawach problemów prawnych pomocy poszukujemy u profesjonalistów, świadczących usługi adwokackie lub radcowskie. Na rynku dostępne są również usługi doradztwa prawnego, świadczone przez firmy lub osoby nie posiadające licencji adwokata lub radcy prawnego. Pomimo to, o ile firma taka ma dobrą renomę, to w wielu nie tylko tych najprostszych problemach prawnych jej pomoc może okazać się wystarczająca do tego, aby znaleźć rozwiązanie swoich problemów z zakresu prawa.

Prawo to bardzo szeroka dziedzina i w zależności od tego, jaki zakres prawa nas interesuje, do takiego specjalisty powinniśmy się wybrać. Nie każdy prawnik specjalizuje się we wszystkich dziedzinach dlatego zanim wybierzemy odpowiedniego specjalistę powinniśmy zasięgnąć opinii, czy ma dużą wiedzę z zakresu, który nas interesuje. W sprawach sporów z pracodawcą potrzebny będzie specjalista od prawa pracy, w sprawach administracyjnych, najlepszy będzie prawnik zajmujący się na co dzień prawem administracyjnym.


Pomocy prawnej możemy również szukać na fachowych portalach prawnych oraz forach na, których wypowiadają się bardzo często praktycy prawa, świadcząc w ten sposób darmowe porady prawne.